บริษัท คิว. บี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

         บริการ ทดสอบตรวจรับรอง ฝึกอบรมเกี่ยวกับตู้ชีวนิรภัย (BSC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านตู้ชีวนิภัย และเป็นผู้ตรวจรับรองจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้บริษัท ฯ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และด้านอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข พร้อมออกใบรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์

บริษัท คิว. บี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เราให้คำมั่นว่า...

"เราจะให้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน"

Q : Quality

B : Biosafety

S : Standard