การบริการ
  • บริการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet, BSC)  และอุปกรณ์ไหลเวียนอากาศ ทุกประเภท ได้แก่ Laminar flow และ Fume hood เป็นต้น
  • บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่าย บำรุงรักษาและติดตั้งตู้ชีวนิรภัยและอุปกรณ์ไหลเวียนอากาศ ทุกประเภท
  • บริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษา ทุกด้านเกี่ยวกับตู้ชีวนิรภัยและอุปกรณ์ไหลเวียนอากาศ ทุกประเภท
  • จำหน่าย ตู้ชีวนิรภัยและอุปกรณ์ไหลเวียนอากาศ ทุกประเภท
  • บริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษา ทุกด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ
  • จำหน่าย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้แก่ห้องปฏิบัติการ
  • จำหน่าย ผลิต เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  • บริการอบฆ่าเชื้อภายในตู้ชีวนิรภัย