บริษัท คิว. บี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด​

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอกภัย  ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory safety) ร่วมไปถึงการจัดจำหน่าย วัสดุ เครื่องมือ  และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข

      บริษัท คิว. บี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ก่อตั้งและดำเนินการโดย "ดร.อเนก  แก้วปาน"  นักเทคนิคการแพทย์และผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย ตามมาตรฐาน NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา 

"ดร.อเนก  แก้วปาน" สำเร็จการศึกษา

  • ปริญญาตรี  เทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • ปริญญาโท  การเสริมสร้างสุขภาพ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาณี
  • ปริญญาเอก อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Eagleson Institute, Stanford, USA.

ประสบการณ์การทำงาน

"ดร.อเนก  แก้วปาน" มีประสบการณ์ทำงานทั้งในบริษัทเอกชน  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (รพ.วิชัยยุทธ, รพ.พญาไท 3) และงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำงานกับศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข หรือ CDC (2005-2022) เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี  รับผิดชอบงานด้านห้องปฏิบัติการวิจัย  และความปลอดภัยทางชีวภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  งานด้านการฝึกอบรม  และตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet, BSC)  ทำการฝึกอบรม   และตรวจรับรองตู้ BSC มากกว่า 1,000 ตู้  ให้ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข  และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แต่ประเทศลาว, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ติมอร์เสสเต และโซโลมอน เป็นต้น

การฝึกอบรม  และความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • Biosafety Cabinet Technology, Introduction to Certification, HVAC System, Laboratory Design at Eagleson Institute, Stanford, USA. 2013.
  • Advance Biosafety Cabinet Certification at Eagleson Institute, Stanford, USA. 2014.
  • ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2565