บริษัท คิวบีเอสอินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย "ดร.อเนก แก้วปาน"  นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ตามมาตรฐาน NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญ และผ่านการอบรมตามมาตรฐานดังนี้

"NSF Biosafety cabinet field certifier"
"Advanced Certification" in 2014, the Eagleson Insitute, USA. 
"Safety Cabinet Technology" in 2013, the Eagleson Insitute, USA.
"Introduction to Certification" in 2013, the Eagleson Insitute, USA.
"Introduction to Decontamination" in 2013, the Eagleson Insitute, USA. 
"HAVC system and Laboratory Design" in 2013, the Eagleson Insitute, USA.